Източник на финансиране – Оперативна програма „Административен капацитет“

Обща стойност на проекта – 558 646,12 лв.

Основни на дейности:

 

  • Управление на проекта.
  • Провеждане на обучение на администрациите на природните паркове за същността, различните форми и приложения на ПЧП.
  • Проучване на национално ниво за ПЧП в защитените територии и в частност – Природните Паркове.
  • Проучване и анализ на международния опит и добри практики относно прилагането на ПЧП в защитени територии.
  • Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните ПЧП в ПП на България.
  • Разработване на насоки и стандартизирани образци на пакет от документи обслужващи ПЧП.
  • Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България.
  • Обучение и обмен на успешни практики и опит (в чужбина) в създаването на ПЧП в ЗТ.
  • Подготовка за реализиране на конкретни ПЧП (избрано от портфолиото) в българските природни паркове.
  • Дейности за информация и публичност.

 

Период за изпълнение 12 месеца