Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) започна работа по проект „Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“, одобрен за финансиране по Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“Стойността на проекта е 4 879 555,26 лв., от които 85% от Европейски фонд за Регионално развитие и 15% от държавния бюджет на Република България. Договорът за отпускане на БФП е сключен на 02.08.2012 г., като дейностите по проекта ще са финализирани до м. декември 2014 год., а крайният отчет – до м. март 2015 год.

 

Цел на проекта:

 

 • Да подпомогне България в посока постигане на съответствие с Европейското екологично законодателство и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие.
 • Да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на икономическо развитие.
 • Да защити природните ресурси, които са база за развитие и конурентоспособност.

 

 

Основните дейности:

 

 • Корекция на обект, елемент от хабитат с ниско процентно присъствие в границите на ПП и Защитена зона „Шуменско плато“ – пещера „Бисерна“ чрез благоустрояване и монтиране на система за дългосрочно наблюдение състоянието на микроклимата и пещерната фауна. Към дейността е предвидено и оформяне на интерпретативен модул.
 • Прецизиране и ремонт на съществуващите маршрути за скално катерене във връзка с предприемане мерки за опазване на хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. Дейността предвижда ремонт на съществуващите 24 катерачни маршрута с подмяна на клинове и други специализирани елементи, обозначаване и маркиране на маршрута с табла и табелки.
 • Поддържане на тревни местообитания от типа полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик, низинни сенокосни ливади, типове природни местообитания за площно въстановяване от мизийски смесени термофилни гори и панонски гори. Дейността предвижда подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес, предимно от келяв габър над 3 год. с цел увеличаване на средно претеглената възраст на космат дъб и свеждане на участието на келяв габър, както и залесяване с целеви видове.
 • Изработване на информационни материали и пособия за популяризиране на поддържащи и въстановителни дейности в гори, земи и водни площи и наличното биоразнообразие.
 • Ремонт на посетителска инфраструктура: туристически заслони, беседки, детски кътове, кътове за краткотрен отдих, чешми, интерпретативни кътове и специализирани алеи.
 • Обновяване на всички основни туристически пешеходни и велосипедни маршрути и заличаване на нерегламентирани маркировки на територията на ПП.
 • „Шуменско плато“ съществуват обособени осем пешеходни и четири велосипедни маршрути, насочващи туристопотока в парка с цел опазване на биологичното разообразие.
 • Преустройство и разширение на Летен информационен център на ПП „Шуменско плато“. Предвижда се преустройство в масивна постройка, разширение и изграждане на кула с купол за телескоп, осигурен и монтиран от Ш У „Еп. К. Преславски“.
 • Изграждане на административен етаж на ДПП „Шуменско плато“.Предвижда се надграждане с един етаж на Информационен център в лесопарк „Кьошковете“.
 • Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура с цел подобряване на обществената информираност за парка и формиране на положително отношение към неговото опазване.
 • Ремонт на пътищата към ТЗ „Теменуга” и ТЗ „Детелина” чрез насипване с чакълена фракция и трамбоване на съществуващите подходи. Реконструкция на подходен асфалтов път до ИАЦ „Кьошковете“.
 • Проектиране вътрешен дизайн и закупуване на обзавеждане за информационнo-административен център „Кьошковете“.
 • Ремонт на обезопасителни съоръжения в границите на ПП. Дейността предвижда ремонт (където е необходимо) и пребоядисване на метални парапети при м. „Хан Крумови порти“ и „Дивдядовски скали“. Поставяне на метално въже при м. „Хан Крумови порти“ и нова метална решетка при подхода към пещера „Дивдядовски (Малък) зандан“.
 • Изграждане на специализиран велосипеден маршрут за планинско колоездене, категория „Спускане“. Изграждането на специализиран велосипеден маршрут ще допринесе за насочване на любителите на този спорт в зона с ниско консервационно значение, така че да се ограничат негативните въздействия върху съществуващото биоразнообразие и ландшафт.
 • Ремонт на стартови площадки за парапланеризъм, категория „Склоново реене“ и определяне на място за последващо изграждане на площадка 5 – старт „запад“. След ремонт на съществуващите 4 стартови площадки, ще бъдат извършени следните дейности по обособяване на западен старт: почистване на терена от растителност, подравняване на терена; нанасяне на почвен насип за достигане на стартов наклон; подравняване и утъпкване(трамбоване).
 • Изграждане на коневръз с навес за 10 бр. коне. Дейността е предвидена по Плана за управление с цел да се създадат условия за развитие на конен туризъм, предвид това, че в близост до гр. Шумен има голяма конна база и Държавен конезавод „Кабиюк“. Мястото където ще бъде изграден коневръзът е в близост до х. „Букаците“.
 • Изработване на мултимедиен определител на летящата фауна (птици и прилепи) в ПП „Шуменско плато“. Той ще съдържа информация за орнитофауната и прилепната фауна в ПП посредством рисунки, звуци, текст и картен материал възпроизведени на магнитен носител.
 • Изготвяне на План за действие при спешни и непредвидени случаи на ПП „Шуменско плато“. Дейността е предвидена в изпълнение на Плана за управление на ПП и е необходим инструмент за адекватни действия и планиране на контрол и последващи мероприятия при преодоляване на обстоятелства от непредвиден мащаб и характер като стихийни явления, тежки замърсявания с продължителен период на въздействие и др. В хода на разработване на плана ще бъде възложена за изработване специализирана навигационна карта за ПП, която ще бъде предоставена за ползване от служби, имащи отношение по прилагането му.
 • Задължителни мерки за публичност и одит. Имат за цел информиране на заинтересованите страни и обществото, относно целите и изпълнението на проекта, както и правилното и целево разходване на предоставените средства.

 

Очаквани резултати:

 

 • Поддържано и опазено биoлогично разнообразие в природния парк.
 • Подобрено стопанисване и управление на природните ресурси.
 • Адекватна паркова инфраструктура.
 • Правилно планирани и осъществени лесовъдски мероприятия за поддържане на благоприятен природозащитен статус на типичните видове в защитената територия.

 

Срок на изпълнение: 33 месеца

Ръководител на проекта – Айнур Велиевa

За контакти: тел.054/ 800 765

e-mail:sh-plato@mbox.contact.bg