Проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ LIFE08 NAT/BG/000281
 

ПП „Шуменско плато“ е част от уникален проект в 10 български природни парка. Координиращ Бенефициент е Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) в партньорство с Международната природозащитна организация WWF. Чрез дейностите по проекта се опазват и възстановяват 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите на площ от 21 хил. ха в 10 български природни парка – Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Това е и най-посещаваната защитена природа в страната.

В България има ограничен опит в управлението и възстановяването на крайречни и влажни местообитания, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Този пилотен проект демонстрира и популяризира добри практики за опазване и възстановяване и в останалите защитени зони, стопанисвани от ИАГ в страната като цяло.

 

Дейностите по проекта включват още:

 

  • Опазване и възстановяване на редки и застрашени растителни и дървесни видове.
  • Възстановяване на крайречни местообитания, както и местообитания, характерни за влажни зони и други горски местообитания, включително със залесяването на над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др.
  • Създаване на маточник за местни тополови видове.
  • В 4 от проектните зони се възстановяват 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, джулюн и марсилея.
  • Премахване на чужди растителни видове и засаждане на местни растителни и храстови видове.
  • Изграждане на туристическа инфраструктура (мостове, туристически кътове), ограничаване достъпът на автомобили, премахване на отпадъци.
  • Ще бъдат обучени над 150 недържавни горски собственици и горски стопани
  • Ще се разработят информационни табла и ще тръгне пътуваща изложба.

Очаква се консервационните дейности да бъдат продължени от дирекциите на 10-те природни парка.

 

Проектът „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ се осъществява по програма LIFE+ на Европейския съюз за 48 месеца от 01.01.2010 до 31.12.2013 година.

 

   Проектът е на обща стойност 1 236 834 евро, в т.ч. 615 199 евро съфинансиране от ЕС.