Шуменското плато се обитава от 345 вида безгръбначни и над 240 вида гръбначни животни. Кои са най-типичните обитатели на ПП „Шуменско плато“? На територията на природния парк е установено наличието на 28 вида земноводни и влечуги.

Клас Земноводни на територията на парка е представен от: жабата дървесница (Hyla arborea), горска дългокрака жаба (Rana dalmatina), дъждовник (Salamandra salamandra), чиято жълто черна окраска го прави трудно забележим сред опадалата шума.

Клас Влечуги е представен от : кримски гущер (Podarcis taurika), горски гущер (Lacerta praticola) и зелен гущер (Lacerta viridis), пепелянка (Vipera ammodytes), смок-мишкар (Elaphe longissima longissima), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка(Testudo graeca) и др.

Клас Птици са най-широко застъпената група в парка. Тук се наблюдават видове, обитаващи горски и открити места. Установено е наличието на 152 вида птици. Срещат се  голям синигер (Parus major), червеногръдка (Erithacus rubecula), чинка (Fringilla coelebs), кос (Turdus merula) и поен дрозд (Turdus philomelos). През зимните месеци в по-ниските части се събират  горски зидарки (Sitta europaea), планински чинки (Fringilla Montifringilla), сойки (Garrulus grandarius) и др. В източната част на природния парк, в района на паметник „Създатели на Българската държава“ през лятото се наблюдава една от най-северните колонии на скалната лястовица (Hirundorupestris). А над горските масиви и скалните венци  се вият обикновени мишелови (Buteobuteo) и големи ястреби (Accipitergentilis). Паркът се обитава от някои редки птици – гнездящите полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) и жалобен синигер (Parus logubris), които в Европа се срещат само на Балканския полуостров. Рядък вид е и черният кълвач (Dryocopus mantius).

Клас Бозайници е представен от: таралеж (Erinaceus concolor), язовец (Meles meles), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), благороден елен, сърна, дива свиня, гризачи и др. Установено е наличието на 20 вида прилепи, обитаващи многобройните скални ниши, пещери и горски масиви.

За съжаление близостта на град Шумен и голямата посещаемост на парка са причина за чувствителното обедняване на фауната. Към изчезналите видове се причисляват урсиниевата усойница (Vipera ursinii racosiensis) и египетският лешояд (Neophron pernopterus). След 1980 г. няма данни и за малкия креслив орел (Aquila pomarina), осояда(Pernis apivorus), пъстрия пор (Vormela peregusna) и добруджанския хомяк (Mesocricetus newtoni). Защитени животински видове са: добруджански хомяк, пъстър пор, голям ястреб, малък креслив орел, черен кълвач, бухал, смок мишкар, урсиниева усойница и др.

Мултимедиен определител на летящата фауна в ПП „Шуменско Плато“