Скъпи приятели на природен парк „Шуменско плато“. Напомняме Ви, че на територията Парка е забранено брането с цел продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване от видовете:снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк. иглика, божур, кукувиче грозде и др., клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи,коренища предназначени за засаждане. Разпоредбата е записана в чл.Ю, ал.2, т.З от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/ 20()2г., изм. и доп.) във връзка със Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002г., изм. и дои.), Закона за лечебните растения (ДВ бр. 29/ 2000г., изм. и доп.) и Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998г., изм. и дои.),
Призоваваме Ви към спазване на законовите разпоредби и Ви присъединяваме към усилията ни за опазване на биологичното разнообразие на територията на Природен парк „Шуменско плато”!