До 14.05.20121г. се забранява движението на двуколесни и четириколесни превозни средства, с изключение на велосипеди, по черни горски пътища и пътища с трошенокаменна настилка на територията на ПП „Шуменско плато“ и в горските територии на селата Илия Блъсков, Ивански и Ветрище. Движението на превозни средства трябва да се извършва само по асфалтирани пътища. Ограничението се въвежда със Заповед РД 05-00034 и Заповед РД 05-00035 от 15.02.2021г. на директора на РДГ-Шумен инж. Емил Гелов на основание чл.146, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за горите и на основание писмо РДГ-16-01171/11.02.2021г. на ДГС-Шумен, с цел опазване и защита на горските територии и безопасността на гражданите. Заповедта влиза в сила от датата на подписването и и е валидна за срок от три месеца.
Придвижването на превозните средства до туристическите заслони се разрешава само по указаните подстъпи. На основание чл.146, ал.3 от Закона за горите служители на ДГС-Шумен бариери и/или обозначителни табели, указващи забранените територии. Достъпът, придвижването и престоя в забранените зони се разрешава само за превозни средства на МЗХГ, ИАГ, СИДП, РДГ-Шумен, РИОСВ-Шумен, МВР, ОУПБЗН и ДПП „Шуменско плато“.
Заповедта се издава по предложение на ДГС-Шумен, заради зачестилите нарушения през отоплителният сезон. Също така през последните години се наблюдава масово движение на автомобили с висока проходимост, АТВ и мотоциклети на територията на ПП „Шуменско плато“, което нарушава спокойствието на посетителите и води до разрушаване на горските пътища, изнасяне на кал по асфалта и е предпоставка за възникване на злополуки.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на издаването и по реда на Административно процесуалния кодекс.
Всички граждани, които станат свидетели на набези в горите или нарушение на Заповед РД 05-00034 и Заповед РД 05-00035, могат да подадат сигнал на телефон 112.

Заповед-РД05-00034

Заповед-РД05-00035