Над 100 годишни са буковите гори в ПП „Шуменско плато“. Това е една от причините при силен вятър да падат дървета и клони в районите, където се среща мизийски бук.  „Подобни процеси са нормални за вида, достигнал такава възраст“, коментира инж. Васил Василев, директор на Дирекцията на ПП „Шуменско плато“. Той уточни, че при бука признаците на загниване не са ясно изразени, а влияние върху скъсяването на живота на дърветата оказват малката почвена покривка и замърсяването на въздуха през последните години.

От паднали букови дървета няколко пъти беше разчистван участъка между комплекс „Орбита“ и заслон „Бигора“, големи стволове и клони са отстранени по пътеката към пещера „Бисерна“. Проверките показват препречвания и по основни маршрути като например този към Скалния манастир над с. Хан Крум.

Мизийският бук е един от най-разпространените дървесни видове в Парка заедно с келявия габър и обикновения габър. Значителна част от горите са изкуствено създадени благодарение на упоритата работа на лесовъди и общественост. На територията се намира и резерват „Букака“, който заема 64 ха. и е обявен за опазване на съществуващата над стогодишна букова гора.

Дирекцията на Природния парк ще предприеме действия за разчистване на основните маршрути при подходящи условия, увери инж. Василев.