Управлението на Народен парк "Шуменско плато" е създадено на 01.11.1995 г. със Заповед № 404/ 31.10.1995 г. на Комитета по горите към МС на Р България. Предмет на дейност: провеждане на държавната политика по координация, методическо ръководство и контрол по изпълнение на устройствения проект, научно- образователни дейности с обществеността за територията на парка, включена в държавния горски фонд и седалище гр. Шумен.

   Със Заповед № 198/ 17.07.1998 г. на Националното управление по горите при МЗГАР се преобразува Управление на народен парк в Дирекция на народен парк "Шуменско плато".

   С влизането в сила на Закона за защитените територии (1998 г.), паркът е прекатегоризиран в "природен" - една от категориите защитени територии, които се управляват с цел опазване на биологичното разнообразие, развитие на научни и образователни дейности, на туризъм и устойчиво ползване на природни ресурси.

   Със Заповед 874/ 26.09.2003 г. на Националното управление по горите към МЗГ, Дирекцията на народен парк се преобразува в Дирекция на ПП "Шуменско плато".

   Дирекцията на ПП "Шуменско плато" е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към Министерство на земеделието и храните.

   Дирекцията на парка подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване и възстановяване на горите, биологичното и ландшафтно разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите международни ангажименти в тази насока в териториалния й обхват на дейност.

   Дирекцията на парка осъществява координация, методическо ръководство и контрол по прилагане на законодателството в областта на горите и опазването на околната среда в териториалния й обхват на дейност.