От месец януари 2012 г. Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ стартира изпълнение на дейностите по проект „Природен парк „Шуменско плато – европейски парк за бъдещето“. Той е финансиран от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“Стойността на проекта е 709 610 лв., от които европейското съфинансиране е 590 674 лв., а националното 118 936 лв.

Обща цел:

Постигане на благоприятен природозащитен статус на целеви за опазване типове местообитания и местообитания на видове, чрез изпълнение на дейности по прилагане на Плана за управление на ПП „Шуменско плато“.

Специфични цели:

 • Площно и структурно възстановяване и поддържане на целеви типове природни местообитания.
 • Опазване на местообитанията на целеви растителни и животински видове чрез консервационни дейности, ориентирани към заплахите за отделните видове.
 • Опазване на биологичното разнообразие, чрез създаване на необходима инфраструктура за информация, интерпретация, образование, насочване и контролиране на посетителите.

Основни дейности:

 • Управление на проекта. Управлението на проекта има за цел да гарантира постигане на набелязаните цели и резултати в предвидената времева рамка и успешно изпълнение на всички проектни дейности.
 • Опазване, поддържане и възстановяване на горски, тревни и храстови местообитания чрез постигане на благоприятен природозащитен статус на територията на ПП „Шуменско плато”. Ще бъде постигнато чрез прилагане на комплекс от лесовъдски мероприятия, насочени към поддържане и възстановяване на следните типове горски местообитания : термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), Панонски гори с Quercus petrea и Carpinus betulus, Панонски гори с Quercus pubescens, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
 • Подготовка и изграждане на 3 тематични маршрути:-Тематичен маршрут „Дендрологична пътека“ – за запознаване посетителите на парка с характерни, редки и интересни дървесни видове.-Тематичен маршрут „Карст под защита – дар за поколенията“ – за представяне на подземни и повърхностни карстови форми и съпътстващите ги флора и фауна.-Тематичен маршрут „Флористична пътека“ – за представяне на защитени и лечебни растения.
 • Изготвяне и реализиране на проект за трансформиране на осветителни тела в публичните обекти на територията на парка, с цел опазване на целеви видове. Изпълнението на дейността предвижда трансформиране на част от осветителните тела в публичните обекти на парка с цел намаляване антропогенния ефект върху консервационно значими видове нощни насекоми.
 • Проектиране и изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на информационен център на ПП „Шуменско плато“.
 • Изграждане на Информационен център на Природния парк. В м. „Кьошковете“ ще се изгради информационен център на ПП „Шуменско плато“ като многоцелева информационна и образователна база за целогодишни дейности с посетителите на парка и обществеността.
 • Дейности за информираност и публичност на проекта – насочени са към повишаване на обществената осведоменост относно целите, изпълнението и резултатите от проекта и финансовата подкрепа на ЕС за проекта. Предвиждат се 3 пресконференции през различните етапи, публикуване и разпространение на информационни материали, поддържане на рубрика към уеб сайта на парка и използване на рекламни материали с отличителните знаци на ЕС.
 • Одит на проекта – цели установяване целесъобразността на извършените разходи по проекта.

Очаквани резултати :

 • Поддържано и опазено биологичното разнообразие в природния парк; подобрено стопанисване и управление на природните ресурси.
 • Правилно планирани и осъществени лесовъдските мероприятия за поддържане на благоприятен природозащитен статус на типичните видовете в защитената територия.
 • Повишена информираност, познания и разбиране на обществото, относно ролята и значението на биологичното разнообразие.
 • Проектиран и изграден информационен център на Природния парк.
 • Привлечени нови посетители и инвестиции в парка.

Срок за изпълнение на проекта: 36 месеца

Ръководител на проекта – Светла Колева

За контакти: тел.054/ 800 765

e-mail:sh-plato@mbox.contact.bg