ЗАЩИТЕНА ЗОНА  “ШУМЕНСКО ПЛАТО”

Защитена зона „Шуменско плато” (BG0000382) е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Обявена е с Решение № 122 на Министерския съвет от 2 март 2007 г. Тя е в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директива 92/43/ЕЕС. Границите на защитена зона „Шуменско плато” съвпадат с границите на Природен парк „Шуменско плато”. Защитената зона е с площ 3930,7 ха в териториалния обхват на Държавно горско стопанство „Шумен“ и Държавно горско стопанство“Преслав“.

Цели на опазване в Защитена зона „Шуменско плато”:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване :

 1. Природни местообитания:

6110*. Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества

7220 *  Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8310 Неблагоустроени пещери

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

40A0 *Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

 1. Видове:
 • растителни – 2 броя: Янкева кутявка Moehringia jankae, Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum
 • безгръбначни – 7 вида: Callimorpha quadripunctaria, Лицена Lycaena dispar, Bolbelasmus unicornis, Обикновен сечко Cerambyx cerdo
 • Бръмбар рогач Lucanus cervus, Буков сечко Morimus funereus, Алпийска розалия Rosalia alpine
 • влечуги и земноводни – 6 вида: Жълтокоремна бумка Bombina variegate, Ивичест смок Elaphe quatuorlineata, Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis, Шипобедрена костенурка Testudo graeca, Шипоопашата костенурка Testudo Hermann, Голям гребенест тритон Triturus karelinii
 • бозайници – 14 вида: Добруджански хомяк Mesocricetus Newton, Дългокрил прилеп Miniopterus schreibers, Остроух нощник Myotis blythii, Трицветен нощник Myotis emarginatus, Голям нощник Myotis myotis, Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii, Дългоух нощник Myotis bechsteini, Дългопръст нощник Myotis capaccinii Южен подковонос Rhinolophus euryale, Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum, Maлък подковонос Rhinolophus hipposideros, Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi, Лалугер Spermophilus citellus, Пъстър пор Vormela peregusna

За местообитанията и видовете, обект на опазване е разработен «Примерен план за управление за защитена зона „Шуменско плато» В него са дадени подробни характеристики на всички видове и местообитания, определен е благоприятният им консервационен статус, разписани са заплахите, мерките и препоръките за тяхното опазване, управление и мониторинг.

За дългосрочното запазване на благоприятния консервационен статус на местообитанията се прилагат специфични режими. Те са разнообразни и съобразени с вида им. Например:

 • Запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.
 • Задължително провеждане на отгледни сечи.
 • Забрана за паша.
 • Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда.
 • Забрана за водене на всички видове сечи.
 • Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи при високостъблени насаждения, с изключение на изборните и дългосрочно постепенните.

Прилагането на комплекс от лесовъдски дейности, включващи поддържане и възстановяване на местобитанията, съобразно плана за управление на Защитена зона „Шуменско плато” е гаранция за успешно опазване и съхранение на типовете природни местообитания и видовете в защитена зона „Шуменско плато”.