Резерват „Букака“ заема площ от 64 хектара в централната част на ПП „Шуменско плато“. Намира се на 450 м надморска височина. Обявен е за защитена територия със Заповед № 79/ 05.02.1980 г. на Комитета за опазване на природната среда. Резерват „Букака“ е горски масив обявен за опазване на съществуващата над стогодишна букова гора съставена от вида мизийски бук (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). В северната му част растат още зимен дъб, обикновен габър, благун, клен, цер и други дървесни видове. От храстите се срещат леска, глог, шипка, къпина, мъждрян. Тревната покривка е представена от: елвезиево кокиче, левурда, синчец, лютикова съсънка, момкова сълза, петров кръст, пролетно ботурче и др. От животинския свят могат да се срещнат лисица, язовец, сърна, дива свиня, благороден елен, няколко вида влечуги.

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

1. неговата охрана;

2. посещения с научна цел;

3. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

4. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.