Тази година Международният ден на горите през 2024 г. акцентира върху темата „Гори и иновации: нови решения за един по-добър свят“.   Това е призив за действие за използване на технологични иновации за нашите гори за справяне с нарастващата заплаха от обезлесяване, загуба на местообитанията и изменение на климата и опазването на горските екосистеми.

Според Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации новите технологии могат да се използват за мониторинг на горите, а дроновете – като ярък представител на иновациите, могат да подпомогнат борбата с горските пожари и обезлесяването, а също така картографирането за опазване на биоразнообразието. Опазването на горите е важно, тъй като горските продукти спомагат за създаването на алтернативи на устойчиви материали като алтернативи на стомана, пластмаси и синтетични влакна.

Защо се празнува Международният ден на гората?

Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации изчислява, че горите покриват една трета от земята и са един от големите доставчици на природата на основни функции за опазването на планетата и живота:

  •  Спират изменението на климата – дърветата съхраняват въглерод, което помага за смекчаване на въздействието от изменението на климата. Изчислено е, че горите в света съдържат 662 милиарда тона въглерод, съставляващи повече от половината от световните въглеродни запаси, намиращи се в почвите и растителността. Те са и естествен климатик, като понижават температурите на въздуха с 2 до 8 градуса.
  •  Образуват шумова бариера
  •  Те са източник на вода
  • Осигуряват енергия – дървените горива представляват потенциално възобновяем източник на енергия. В света 2,6 милиарда души разчитат на дърва и други традиционни горива за готвене в домакинството.
  • Те са дом на много видове – играят ключова роля в опазването на живота на планетата и са земните екосистеми с най-голямо биоразнообразие, приютяващи 80% от растителните и животинските видове в света.
  • Определят нашето оцеляване – между 3,5 милиарда и 5,76 милиарда души използват недървесни горски продукти за собствена употреба или за поддържане на прехраната си. Освен това горите позволяват и допринасят за подобряване на психичното здраве и предотвратяване на заболявания.
  • Допринасят за устойчивостта на околната среда, намаляване на ерозията на почвата и риска от лавини, свлачища и природни бедствия.

В световен мащаб заплахата е от обезлесяване – Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации отбелязва, че много гори се превръщат в земеделски земи, пасища, резервоари и градски зони, и това е основният риск за бъдещето на тези екосистеми. Обезлесяването напредва със скорост от 13 милиона хектара годишно и е отговорно за 12-20% от емисиите на парникови газове, които допринасят за глобалното затопляне. От организацията изчисляват, че от 1990 г. насам 420 милиона хектара гори са били изгубени по света поради тези заплахи, които, въпреки че намаляват, не намалява с достатъчна скорост, за да гарантира защитата на планетата.

Другата голяма заплаха за тези екосистеми според Световния фонд за природата (WWF) е деградацията, която е намаляването на капацитета на горите да предоставят стоки и услуги след щети, дължащи се на човешка дейност (напр. незаконна сеч, изменение на климата) или естествени (напр. пожар, вредители).

Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване.