Нови табели указват забраните, свързани със защитената зона „Шуменско плато“ от мрежата „Натура 2000“.  Служители от ДПП „Шуменско плато“ и експертите от  РИОСВ Шумен поставиха 10 табели  за да бъдат запознати посетителите с въведените ограничения. Територията на Природен парк „Шуменско плато“ попада изцяло в европейската екологична мрежа „Натура 2000“, като зоната е обявена от Министъра на околната среда и водите по Директивата за опазване на местообитанията.

Допълнителните ограничения, които се въвеждат са свързани с движението на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита. Забранителните режими се отнасят за дейности, свързани с провеждане на състезания с МПС извън съществуващите пътища в неурбанизираните територии. Забраните не се прилагат при бедствия, противопожарни, спасителни, аварини и контролни дейности. Според Закона за биологичното разнообразие, при нарушения имуществените санкции за физически лица са от 100 до 1000 лв, а за юридически – 200 до 5000 лв.

Табелите са изработени от шуменската екоинспекция поповод необходимостта да се защитят природните местообитания от посегателство. По този начин РИОСВ Шумен и Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ отбелязват и 30 години от създаването на европейската екологична мрежа „Натура 2000“

Призоваваме гражданите да спазват въведените ограничения ида опазват поставените указателни знаци.