ДИРЕКЦИЯ  НА  ПРИРОДЕН  ПАРК  „ШУМЕНСКО ПЛАТО“

Управлението на Народен парк „Шуменско плато“ е създадено на 01.11.1995 г. със Заповед № 404/ 31.10.1995 г. на Комитета по горите към Министерския съвет на Република България. Дейността обхваща провеждане на държавната политика по координация, методическо ръководство и контрол по изпълнение на устройствения проект, научно-образователни дейности с обществеността за територията на парка, включена в държавния горски фонд и седалище гр. Шумен.

Със Заповед № 198/ 17.07.1998 г. на Националното управление по горите при МЗГАР се преобразува Управление на народен парк в Дирекция на народен парк „Шуменско плато“.

С влизането в сила на Закона за защитените територии (1998 г.), паркът е прекатегоризиран в „природен“ – една от категориите защитени територии, които се управляват с цел опазване на биологичното разнообразие, развитие на научни и образователни дейности, на туризъм и устойчиво ползване на природни ресурси.

Със Заповед 874/ 26.09.2003 г. на Националното управление по горите към МЗГ, Дирекцията на народен парк се преобразува в Дирекция на ПП „Шуменско плато“. Тя е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към Министерство на земеделието и храните.

Дирекцията на парка подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване и възстановяване на горите, биологичното и ландшафтно разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите международни ангажименти в тази насока в териториалния й обхват на дейност. Дирекцията на парка осъществява координация, методическо ръководство и контрол по прилагане на законодателството в областта на горите и опазването на околната среда в териториалния й обхват на дейност.

Инж. Красимир Христов

Директор

Образование и квалификации

Телефон:   054/800 756

Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg

Светла Колева

гл. експерт „Интерпретативна дейност и туризъм“

Образование и квалификации

Телефон:   054/800 756

Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg

Ирина Павлова

гл. експерт „Образователни дейности и публичност“

Образование и квалификации

Телефон:   054/800 756, 0885 300 115

Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg

Мариана Паскова

старши счетоводител

Образование и квалификации

Телефон:  054/800 756

Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg

Кирил Вълчев

гл. експерт „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители“

Образование и квалификации

Телефон:  054/800 756

Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg

Стилян Станев, старши горски инспектор

Образование и квалификации

Телефон:   054/800 756

Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg

Милен Маринов, специалист

Образование и квалификации

Телефон:  054/800 756

Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg